Deze website wordt gepubliceerd door European Merchant Services B.V. te Diemen in Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34226533 (hierna te noemen “EMS”). EMS is onderdeel van Fiserv.

EMS wordt gemachtigd en gereguleerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Meer informatie over DNB is te vinden op www.dnb.nl.

De voorwaarden waaronder de website beschikbaar gesteld wordt, staan hieronder vermeld. Door het bezoeken van de website, gaat u ermee akkoord aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Deze voorwaarden, het onderwerp en de samenstelling ervan worden geregeerd door de in Nederland geldende wet- en regelgeving. U gaat ermee akkoord dat de rechters in Nederland uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen die zich kunnen voordoen met betrekking tot deze voorwaarden en/of uw gebruik van deze website.

Het Beleid inzake Privacy & Cookies op het Internet is beschikbaar op de homepagina van deze website en ook op iedere plek op de website waar u ons persoonlijke informatie verstrekt.

Indien u vragen heeft, gelieve u contact op te nemen met EMS op contact@emspay.eu.

Het is mogelijk dat u zich moet registreren om bepaalde delen van deze website te gebruiken, met inbegrip van onbeperkte toegang tot My EMS. Als onderdeel van het registratieproces zult u een gebruikersnaam en wachtwoord moeten kiezen of toegewezen krijgen als onderdeel van onze veiligheidsprocedures. U dient uw gebruikersnaam en wachtwoord en eventuele andere indentiteitsinformatie vertrouwelijk te houden en deze informatie niet aan een derde bekend te maken. U dient onmiddellijk uit te loggen van My EMS of andere relevante delen van deze website wanneer u ze niet gebruikt.

EMS heeft het recht om te allen tijde een door u gekozen of door EMS toegewezen gebruikersnaam of wachtwoord te deactiveren indien EMS in redelijkheid meent dat u niet voldaan hebt aan een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden.

Indien u weet of vermoedt dat iemand anders uw identificatiecode als gebruiker of wachtwoord kent, dient u dat meteen aan ons te melden.

U mag onze site alleen gebruiken voor wettige doeleinden. U mag onze website niet gebruiken:

  • op enigerlei wijze die inbreuk maakt op een toepasselijke plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving;

  • op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus oogmerk of gevolg heeft;

  • met de bedoeling om minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of te trachten te schaden;

  • voor het verzenden of het tot stand brengen van de verzending van ongevraagd of ongeautoriseerd reclamemateriaal of promotiemateriaal of enigerlei vorm van soortgelijke werving (spam).

  • voor het bewust overbrengen, verzenden of uploaden van gegevens of materiaal met virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercodes die bedoeld zijn om de werking van computersoftware of hardware nadelig te beïnvloeden.

EMS is eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten betreffende de inhoud en de opmaak van deze website. Al dergelijk werk wordt wereldwijd beschermd door auteursrechten en verdragen. De publicatie van deze website impliceert op generlei wijze goedkeuring of toestemming voor het reproduceren of publiceren van (delen van) deze website, behoudens voor persoonlijk gebruik.

Hyperlinks naar deze website mogen alleen geplaatst worden na goedkeuring van EMS en moeten altijd op een zodanige manier werken dat het altijd duidelijk is dat deze website beschikbaar gesteld wordt door EMS en dat niet de indruk gewekt wordt dat de website van EMS beschikbaar wordt gesteld door een derde.

EMS besteedt de grootst mogelijke zorg aan het op gepaste wijze beschermen van haar website tegen manipulatie van de inhoud ervan door derden. EMS kan echter niet garanderen dat de inhoud van haar website inderdaad dezelfde is als de door haar gepubliceerde inhoud of dat deze website vrij van virussen of bugs zal zijn. Indien de inhoud van deze website door derden gemanipuleerd is, dan aanvaardt EMS geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade. Zodra EMS kennis krijgt van een dergelijke manipulatie, zullen alle redelijke en gepaste maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat eventuele schade zoveel mogelijk voorkomen wordt. EMS is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van actie ondernomen op basis van de gegevens of adviezen die de bezoeker op deze website aantreft. U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechniek, computerprogramma's en platform om toegang tot deze website te krijgen en u dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

Verder aanvaardt EMS geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruiken van of toegang krijgen tot deze website. Alle bezoeken aan deze website en alle (navigatie-)handelingen die tijdens gebruik ervan verricht worden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Ofschoon we redelijke pogingen doen om de informatie op onze site bij te houden, geven we geen toezeggingen, waarborgen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud op onze site accuraat, volledig of actueel is. Met name erkent u dat eventuele transactiedetails of rekeningoverzichten die door middel van My EMS worden verstrekt niet volledig actueel of beschikbaar kunnen zijn. Wij kunnen dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verliezen geleden ten gevolge van een onjuistheid in de rekeningsaldi of andere vertoonde informatie.

EMS kan deze website van tijd tot tijd actualiseren en wijzigen. EMS behoudt zich ook het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde aan te passen. Alle wijzigingen worden meteen gepubliceerd op deze website. U gelieve deze voorwaarden telkens te controleren, wanneer u deze website bezoekt om ervoor te zorgen dat u de alsdan geldende voorwaarden begrijpt. 

EMS garandeert niet dat deze website of enige inhoud ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. EMS kan de beschikbaarheid van het geheel of een deel van deze website onderbreken of intrekken of beperken voor zakelijke en operationele redenen zonder aansprakelijkheid jegens u. EMS zal proberen om u binnen een redelijke termijn kennis te geven van een onderbreking of intrekking (maar is niet verplicht dit te doen).